ข่าวสารโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ดอนบอสโก ที่สอบคณิตศาสตร์ O-NET ได้เต็ม 100 คะแนน 4 คน จากทั้งรุ่น 48 คน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2560 (14MP)๐  คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

>>> คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณเสาวนีย์ พนัสสรณ์ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนบอสโก วิทยา และได้ให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริการโรงเรียน พร้อมฟังแนวทางจัดการศึกษาอันนำผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ที่โดดเด่นเป็นเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปีที่ 6 หลังจากนั้นคณะของ ผู้ตรวจราชการได้เข้าดูการเรียนการสอนในห้องเรียนมัธยมปลายภายหลังการตรวจเยี่ยม ยังได้ให้ผู้บริหารโรงเรียน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสัญจรผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำโดยเลขานุการรัฐมนตรี พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ที่โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี วันที่ 10 พฤศิจกายน 2559

คะแนน O-NET โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6               >>> เลื่อนดูด้านล่าง

ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 14 MP ว่าที่คุณหมอมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 5 คน

14MP class with 48 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!

23. 11. 2016

คะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6 - ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 .............. !


23. 11. 2016

คะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6 - ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 .............. !


23. 11. 2016

คะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6 - ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 .............. !


23. 11. 2016