ข่าวสารโรงเรียน [ news ]


ปฎิทินนักเรียนชั้น ม.ปลาย

วัน เดือน ปี
กิจกรรม
28 ก.ย. 2559
ม.ปลาย หยุดเรียน
29 ก.ย. และ 1 , 3 ต.ค. 59
ม.ปลายสอบ ปลายภาค
8 - 12 ต.ค. 59
เข้าค่ายวิชาการ
24 ต.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 2
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 59
นร. ม.6 สอบ GAT - PAT
26 - 29 พ.ย. 59
นร. ม.6 สอบรับตรง มข.

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2559 (13MP)
ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 13 MP ว่าที่คุณหมอ

13MP class with 58 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!

16. 02. 2016

นักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 13 MP สอบติดคณะเภสัช จำนวน 4 คน

Phamacist !

16. 02. 2016