ข่าวสารโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
             แยกตามแผนการเรียน ดังนี้
            1. (Smart Program)  >>> คลิกดูรายละเอียด
            2. (IEP )                   >>> คลิกดูรายละเอียด
            3. (วิทย์ - คณิต )        >>> คลิกดูรายละเอียด

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด

๐  คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

>>> คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณเสาวนีย์ พนัสสรณ์ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนบอสโก วิทยา และได้ให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริการโรงเรียน พร้อมฟังแนวทางจัดการศึกษาอันนำผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ที่โดดเด่นเป็นเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปีที่ 6 หลังจากนั้นคณะของ ผู้ตรวจราชการได้เข้าดูการเรียนการสอนในห้องเรียนมัธยมปลายภายหลังการตรวจเยี่ยม ยังได้ให้ผู้บริหารโรงเรียน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสัญจรผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำโดยเลขานุการรัฐมนตรี พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ที่โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี วันที่ 10 พฤศิจกายน 2559

คะแนน O-NET โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6               >>> เลื่อนดูด้านล่าง

ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 14 MP ว่าที่คุณหมอมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 5 คน

14MP class with 48 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!

23. 11. 2016

คะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6 - ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 .............. !


23. 11. 2016

คะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6 - ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 .............. !


23. 11. 2016

คะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6 - ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 .............. !


23. 11. 2016