ข่าวสารโรงเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 2560 >>> คลิกดูราบละเอียด

๐            คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

>>> คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร และ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณเสาวนีย์ พนัสสรณ์ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนบอสโก วิทยา และได้ให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริการโรงเรียน พร้อมฟังแนวทางจัดการศึกษาอันนำผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ที่โดดเด่นเป็นเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปีที่ 6 หลังจากนั้นคณะของ ผู้ตรวจราชการได้เข้าดูการเรียนการสอนในห้องเรียนมัธยมปลายภายหลังการตรวจเยี่ยม ยังได้ให้ผู้บริหารโรงเรียน นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสัญจรผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำโดยเลขานุการรัฐมนตรี พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว ที่โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี วันที่ 10 พฤศิจกายน 2559

คะแนน O-NET โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6               >>> เลื่อนดูด้านล่าง

๐    ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น อนุบาล1 - ป.1 - ม.1 และ
       ม.4 รายละเอียดดังนี้ คลิกอ่านไฟล์ PDF

ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 14 MP ว่าที่คุณหมอ

14MP class with 48 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!

23. 11. 2016

คะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6 - ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556 .............. !


23. 11. 2016

คะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6 - ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 .............. !


23. 11. 2016

คะแนน O-NET ระดับชั้น ป.6 - ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 .............. !


23. 11. 2016